Hur personer utsatta för partnervåld upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Partnervåld är ett allvarligt problem som drabbar både individ och samhälle. Personersom utsätts för partnervåld uppsöker hälso- och sjukvård oftare än personer som inte ärvåldsutsatta. Paterno och Draughon (2016) framhåller dock att hälso- och sjukvårdspersonal oftakänner sig osäkra och saknar kunskap om hur våldsutsatta patienter bör bemötas och hjälpas påett adekvat sätt, vilket gör att de inte väljer att diskutera partnervåld med patienter. Detta ärproblematiskt eftersom det kan vara avgörande för om våldsoffer får hjälp eller inte. Syfte: Syftetmed studien är att belysa hur personer utsatta för partnervåld upplever hälso- ochsjukvårdspersonalens bemötande. Metod: För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudieav nio vetenskapliga originalartiklar, där resultatet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Resultatet visade på tre teman; vikten av empati, trygghetsfrämjande ochförtroendeskapande faktorer och vägen till att berätta. Dessa teman delades in i nio subteman,vilka går att läsa under respektive tema i resultatredovisningen. Slutsats: Det är viktigt att hakunskap om hur personer utsatta för partnervåld önskar att bli bemötta eftersom hälso- ochsjukvårdspersonal kan använda denna information för att bemöta våldsutsatta patienter på ettadekvat sätt, vilket främjar deras hälsa och minskar lidande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)