Should I stay or should I go? : En kvalitativ studie om varför ungdomar fortsätter med elitfotboll.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning:

Syfte och frågeställning

Studiens syfte är att öka kunskapen om på vilket sätt yttre faktorer påverkar ungdomar i åldern 13-15 att fortsätta med elitfotboll genom att utforska ungdomarnas egen upplevelse. Studiens frågeställningar är: (1) På vilket sätt påverkar tränarens roll ungdomar till att fortsätta med elitfotboll? (2) På vilket sätt påverkar föräldrar och kamrater ungdomar till att fortsätta med elitfotboll? (3) På vilket sätt påverkar tidsfaktorer ungdomar till att fortsätta med elitfotboll?

Metod

En kvalitativ studie genomfördes genom att intervjua sex stycken ungdomar i åldern 13-15 år. Dessa ungdomar har en elitfotbollsbakgrund. Intervjuerna var halvstrukturerad och genomfördes utifrån en utformad intervjuguide

Resultat

Resultat visar att deltagarnas tränare har en stor roll till att de fortsätter i en akademiverksamhet. Detta beror på att tränaren skapar en inre motivation hos sina spelare vilket gör att de vill fortsätta med fotboll. Förutom tränare var det samhörigheten till deltagarnas föräldrar och lagkamrater som bidrog till en fortsättning inom akademifotbollen.

Slutsats

Av de tre faktorerna som deltagarna besvarade ansåg de att tränarens roll var den viktigaste faktorn till att de fortsätter med fotboll på elitnivå på grund av att tränaren skapar en positiv känsla till deras val till att fortsätta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)