Hur stort är GAAP:et?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka om en högre grad harmonisering mellan GAAP och IFRS har lett till en mindre skillnad i REM och AEM samt hur företag inom båda regelverken har hanterat EM under tidsperioden. Studien är kvantitativ med en deduktiv ansats och undersöker åren 2002–2019. För att beräkna användandet av AEM används den modifierade Jones modellen. För att beräkna användandet av REM används Roychowdhurys modell. För att besvara studiens frågeställning genomförs regressioner med interaktionsterm, t-test och Pearsons test för korrelation. Studien finner inte att skillnaderna mellan IFRS-bolags och GAAP-bolags användande av AEM och REM har minskat under harmoniseringsarbetet. Studien visar vidare att IFRS-bolag använt signifikant mer AEM än GAAP-bolag och att GAAP-bolag använt signifikant mer REM än IFRS-bolag, samt att metoderna är signifikant negativt korrelerade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)