Patienters upplevelser i samband med magnetkameraundersökning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Den högteknologiska miljön på en röntgenavdelning kan upplevas skrämmande för patienter särskilt i samband med magnetkamera (MR)-undersökning. En MR-kamera består av en tunnelformad kamera och ett undersökningsbord som rör sig in och ut i tunneln. Vid en pågående undersökning uppstår höga ljud från vibrationer i gradientspolar. För att få bra kvalitet på bildserier, måste patienten ligga stilla under hela bildtagningsförloppet som ibland tar mer än en halv timme. Syfte: Att belysa patienters upplevelser i samband med en MR-undersökning. Metod: Examensarbetets modell är en litteraturöversikt som baseras på både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Utvalda artiklar är vetenskapliga och de besvarade arbetets syfte. Resultat: Resultatet presenteras i två huvudteman, patienters upplevelser av omvårdnad och patienters upplevelser av miljö. Undertemana som identifierades var att få skriftlig information, betydelsen av muntlig information för patientens trygghet, känslor av trånghet, att uppleva oro och ångest och upplevelser av väntan och rädsla för diagnosen. Slutsatser: Att röntgensjuksköterskan är närvarande, ge individ anpassad information kontinuerligt, stödja och hjälpa patienter i undersöknings alla skeden, kan trygghet och välbefinnande främjas hos patienter trots obehaget som skapas i samband med en MR-undersökning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)