Att välja att inte välja: en studie i polyamori

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med vår uppsats är att utifrån ett feministiskt– och queerteoretiskt perspektiv kritisktgranska tvåsamheten samt försöka förstå polyamorösa förhållanden utifrån det omgivandesamhällets normer kring relationer.Polyamori ses i den här uppsatsen som långtidsförhållanden med betoning påkänslosam involvering och intimitet, i motsats till polygami har både män och kvinnormöjlighet att ha flera partner.Vi har analyserat empirin utifrån ett feministiskt- och queerteoretisktperspektiv.Uppsatsen är kvalitativ då vi utgått ifrån fokusgruppsintervju som metod. Empirin haräven kopplats till tidigare forskning.Polyamori är en livsstil som löper en stor risk att betraktas som kontroversiell dåtvåsamhet är en mycket dominerande norm i det västerländska samhället. I analysen av vårempiri framkom två centrala teman; motstånd och att inte passa in. Vi kunde se att vårainformanter hade olika strategier för att hantera omgivningens reaktioner och förväntningar.En strategi var att förstärka de föreställningar som omgivningen har och på så sätt användasig av polyamori som en ”chockfaktor”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)