Vart är vi på väg? Alltid hemåt : En kvalitativ studie om invandrarungdomars upplevelser av integration i det svenska samhället

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie behandlar invandrarungdomars upplevelser av integration i det svenska samhället. För att uppfylla studiens syfte har 10 invandrarungdomar födda i ett utomeuropeiskt land intervjuats. De frågeställningar som varit till grund för studien är vilka erfarenheter har ungdomarna av att integreras i det svenska samhället, vad underlättar integration och vad kan vara hinder för integration? Respondenterna belyser samtliga fyra teman som har lyfts fram i studien, dessa teman är umgängeskrets, utanförskap, förutsättningar och hinder för en bra integration. Det framkommer att samtliga av respondenterna enbart umgås med andra ungdomar med invandrarbakgrund, detta främst för att de känner en större samhörighet med invandrarungdomarna men även också för att de ”förstår” varandra bättre. Invandrarungdomarna belyser även segregation som en orsak till att de bara umgås med invandrarungdomar. Boendesegregationen är den mest påtaliga typen av segregation, de svenskfödda ungdomarna bor inte i närheten av det invandrartäta området, vilket leder till att invandrarungdomarna hellre umgås med invandrarna inom bostadsområdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)