Konsumenters tillit för mobila betalningar – en kvantitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: När vi går och handlar är det självklart att betala för sina varor i butiken. Det finns många metoder för att genomföra denna betalning. Allt fler i Sverige har börjat överge användandet av kontanter. I takt med att kontanterna minskas visar statistiken att antalet kortanvändare ökar. Detta leder till att leverantörerna av korttjänsterna kan få en monopolliknande ställning där de kan sätta avgifter efter eget tycke utan konsekvenser. Ett alternativ som fortfarande håller på att etablera sig på marknaden är mobila betalningar. Endast 1 % av alla transaktioner består av mobila betalningar. Trots denna låga siffra har den framgångsrika mobila betaltjänsten Swish över 5 miljoner användare i Sverige. Mobila betalningar har förutsättningar för att fungera som en vanlig betalmetod i butiker men bristande tillit hos konsumenter hindrar de från att använda det som sin primära betalmetod. Detta leder till problematik när mobila betalningar ska etablera sig i marknaden. På grund av problematiken med mobila betalningar fokuserar denna studie på att identifiera och prioritera de faktorer som påverkar konsumenternas tillit till mobila betalningar. För att uppnå studiens syfte utfördes en kvantitativ enkätstudie med ett urval av respondenter. 130 respondenter svarade på enkäten där deras svar analyserades i ett analysprogram för att identifiera upplysande relationer i deras svar. Diskussionen som förs med grund i teori och den insamlade empirin där det framgår att respondenterna i större utsträckning bedömer säkerhet utifrån sin subjektiva uppfattning och baserar den på upplevelsen av gränssnittet. En överväldigande majoritet angav att fördelarna som mobila betallösningar erbjuder utöver de traditionella betallösningarna är viktiga för användandet av mobila betalningar. Respondenterna syftar även på att fördelarna är en viktig bidragande faktor till den tillit de känner. Slutligen diskuteras även hur den personliga integriteten påverkar valet av mobila betalningar. Resultatet av studien visar på att konsumenterna värdesätter säkerhet mest. Dock upplever konsumenterna att säkerheten är bristande men konsumenterna bortser från det. Fördelarna som mobila betalningar erbjuder är även en mycket viktig faktor för konsumenterna vid val av mobila betalningar. För att öka tilliten för mobila betallösningar bör säkerhet och fördelar vara fokus för betaltjänsteleverantören. Dock bör personlig integritet ses som en viktig faktor. Resultatet visar att en liten mängd respondenter prioriterar denna faktor vid val av mobila betalningar. Leverantörerna av betaltjänsterna bör därför även fokusera på personlig integritet för att attrahera de konsumenter som prioritera personlig integritet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)