Ekologisk dagvattenhantering : - ett anpassat och utarbetat ekologiskt dagvattensystem för kvarteret Limkokaren/Oden, Hässleholm, Hässleholms kommun, Skåne län

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

Kvarteret Limkokaren/Oden, Hässleholm, Skåne, skall bebyggas och förtätas. Hässleholms Vatten AB, har ställt kravet att den avrinningsvolym som får komma från området efter byggnation inte får överstiga 1 l/s ha. Hela området är på ca 2 hektar. Genom att bebygga ett område förändras avrinningsvolymen och -hastigheten för dagvattnet. Mer hårgjorda ytor minskar också möjligheten för nederbörden att infiltrera och återgå till grundvattnet. På så sätt förändras den naturliga vattencykeln. Genom att imitera naturen och återskapa naturliga områden i bebyggelse kan ökad nederbördsinfiltrering rekonstrueras och volym- och hastighetsavrinningen reduceras. Ekologisk dagvattenhantering (ED) bygger på att återskapa den naturliga vattencykeln. För området har olika ED komponenter, så som bioretentions- och bevuxna diken, infiltrationsplanteringar och dammar, använts för att framförallt uppnå målet för avrinningsvolymen men även ge en viss rening av dagvattnet samt skapa en omväxlande, behaglig och välkomnande utemiljö. Resultatet utgörs av ett förslag till väl fungerande ED system som klarar de krav som finns och som har byggts upp utifrån situationsplanen för kvarteret och med hänsyn tagna till de naturliga förutsättningar området har. Osäkerheten kring de olika ED komponenternas verkliga kapacitet att reducera stora delar utav ett Q100 regn har ifrågasatts. Det är troligt att den beräknade avrinningen som sker i samband med ett större regn är direkt underskattad. Diskussion om hur ökad avrinningsvolym skall hanteras har framlett till förslag på att ytterligare marköversvämning i parkområden kan vara nödvändigt. Genom att använda ekologisk dagvattenhantering har avrinningsvolymen till kommunalt ledningsnät begränsats samtidigt som området kan användas för rekreation, lek och lärande. Ekologisk dagvattenhantering är ett bra alternativ för kvarteret Limkokaren/Oden men kan även användas i andra områden med andra ändamål än volymreduktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)