Svenska renodlade Internetbanker i det finansiella systemet

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Syfte: Att undersöka svenska renodlade Internetbanker - “PPI-banker”, och utefter deras strategi studera deras lönsamhet samt om de utgör risker för den finansiella stabiliteten. Teori:  Tidigare forskning kring PPI-banker har påvisat varierande resultat och fokus har skiftat från PPI-bankernas prestation till deras påverkan på den finansiella stabiliteten. Det teoretiska perspektivet vidgas med traditionella teorier kring bankers strategier och risker. Riskerna som behandlas är främst likviditetsrisk samt risker för stabiliteten i det finansiella systemet. Metod:  Studien har genom blandad strategi, med kvantitativ metod för datainsamling och en kvalitativ analys studerat svenska PPI-banker. PPI-bankerna har jämförts mellan varandra men även som grupp mot de fyra svenska storbankerna för att studera strategi och prestation på marknaden. Med hjälp av teori gällande strategier, traditionell bankteori och tidigare forskning inom PPI-banker har en jämförande studie med en tvärsnittsdesign genomförts. Empiri:  Resultatet visade att de svenska PPI-bankerna var lönsammare än de svenska storbankerna mellan år 2007 och 2014 men att PPI-bankerna uppvisade stora skillnader sinsemellan sett till deras strategier. Slutsats: PPI-bankerna tar kapital från storbankerna, men det beror inte på att de erbjuder en mer förmånlig ränta än storbankerna. De investerar inte i riskfyllda investeringar då vissa av PPI-bankerna i stället bedriver företagsfinansiering genom bland annat leasing och factoring. Det konstaterades även att PPI-strategin inte ansågs lämplig för de svenska Internetbankerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)