Hindrar ekonomisk tillväxt miljöutveckling? En komparativ studie över miljöutveckling och ekonomiskt tillväxt Angola och Botswana

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I denna studie kommer friktionen mellan miljöutveckling och ekonomisk tillväxt att undersökas genom en komparativ analys. Syftet är att undersöka huruvida korrelationen mellan miljöutveckling och ekonomisk tillväxt i Angola och Botswana är positiv eller negativ. Tidigare forskning presenterar motstridiga teorier över hur korrelationen mellan ekonomisk tillväxt och miljö utspelar sig i verkligheten. Vilken teori som däremot stämmer är en fråga som forskare fortsätter debattera. Ekonomisk tillväxt sammanvävs även med konfliktvetenskap på grund av utvecklingsländers ökade risk att uppleva konflikt till följd av låg ekonomisk tillväxt. Det är därför av intresse att ha ett konfliktperspektiv i åtanke när friktionen mellan miljöutveckling och ekonomisk tillväxt undersöks. Det teoretiska ramverket som styr studien grundar sig i de tidigare teorierna, men ämnar att utvidga dessa genom att använda mer omslutande mätinstrument för ekonomisk tillväxt och miljöutveckling. Resultatet visar att det inte finns någon friktion mellan miljöutveckling och ekonomisk tillväxt. Det indikerar dessutom att korrelationen mellan variablerna är positiv. Det behövs däremot vidare forskning på ämnet för att kunna presentera mer generella slutsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)