KINAS BISTÅND TILL AFRIKA: ETT HOT MOT RÄTTVIS STYRNING? En statistisk analys av hur kinesiskt bistånd påverkar Grand Corruption

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Ludvig Everstrand; [2021-06-22]

Nyckelord: Kinesiskt bistånd; Grand Corruption; Kina i Afrika;

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker hur kinesiskt bistånd påverkar Grand Corruption i Sub- Sahariska Afrika. Tidigare forskning finner bland annat att det kinesiska biståndet lamslår traditionella biståndsgivares demokratibistånd. Demokratiska reformer som bland annat ämnar minska korruption undermineras. Vidare finns det studier som tyder på att det kinesiska biståndet har en negativ effekt på horisontellt ansvarsutkrävande. Med avstamp i denna forskning argumenterar jag för att det kinesiska biståndet leder till en ökad nivå av Grand Corruption. Detta bland annat på grund av att extern press minskar men även på grund av att den dömande och lagstiftande makten får sämre möjligheter att kontrollera den exekutiva makten. För att undersöka detta har jag gjort en statistisk analys som både testar mellanlandskorrelation och varje lands utveckling över tid genom paneldata. Studiens resultat visar ett mindre mellanstatligt samband. Utan statistisk signifikans går det dock inte att dra några större slutsatser. Sammanfattningsvis samlar min studie en god teori som saknar stöd för att kinesiskt bistånd skulle påverka Grand Corruption.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)