Strukturanpassning och budgetstöd : En jämförelse mellan effekterna av två strategier för att mildra skuldtyngda länders problem

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Denna uppsats behandlar två olika strategier för hur skuldproblematiken, som idag är utbredd

i många u-länder, ska kunna lösas. Världsbankens och IMFs strukturanpassningsprogram

(SAP), med dess tyngd på makroekonomisk stabilitet, beskrivs och analyseras. En slutsats är

att SAP inte löst skuldproblematiken och att de dessutom medfört ett antal allvarligt negativa

sidoeffekter som påverkat mottagarländernas kapacitet för framtida utveckling. För att råda

bot på detta har initiativ lett fram till att varje land ska utforma en egen utvecklingsstrategi

(PRSP), för att uppnå bättre resultat. PRSPs ligger till grund för budgetstöd som diskuteras i

uppsatsen och som är ett bidrag som går rakt in i mottagarlandets statsbudget. Trots vikt på

PRSPs ligger än idag mycket makt kvar hos Världsbanken och IMF, och mottagarländerna

uppvisar inte tillräckligt ägarskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)