Förskollärares upplevelser av arbetet med flerspråkighet : En kvalitativ intervjustudie av förskollärares arbetssätt med fokus på barns språkutveckling och lärande

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna forskning är att undersöka hur förskollärare arbetar med flerspråkighet där språk och lärande står i fokus. De övergripande frågeställningarna inriktar sig mot förskollärares upplevelser inom deras didaktiska val av att skapa förutsättningar för språkutveckling. Empirin insamlas utifrån en kvalitativ undersökning med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare från två förskolor i Stockholm. Denna metod har valts i relation till studiens syfte som avser att få en djupare kunskap förståelse för förskollärares arbetssätt inom den flerspråkiga barngruppen. Det empiriska materialet visar en positiv inställning där både möjligheter och utmaningar förekommer i deras vardag. Utifrån denna undersökning kan det tolkas att det pedagogiska arbetet ger möjligheter i form av att pedagogerna själva utvecklas i mötet med flerspråkiga barn vilka talar andra språk, samt att det pågår en allmän utvecklingsprocess för alla parter som medverkar inom vardagliga interaktioner. Utmaningarna som förskollärarna stöter på handlar om frågan kring deras pedagogiska kunskaper att stödja varje barns modersmål, samt i vilket mån de har utrymme för att synliggöra flerspråkighet och främja språkinlärning under vardagen. Flerspråkighet och språkutveckling förklaras vara en grundläggande del i vardagen där barn och vuxna samspelar och tillsammans bildas en språkutveckling. För att skapa språkliga utvecklingsprocesser framkommer det att förskolorna erbjuder goda förutsättningar genom användningen av olika resurser vilka är i form av digitala verktyg, musik, böcker och bildstöd. Dessa artefakter förklaras ingå i skapandet av den pedagogiska språkmiljön som i sin tur främjar lärande med fokus på flerspråkiga barns språkutveckling, vilka får möjligheten att utveckla deras svenska ordspråk, men förskollärarna har goda inställningar för att inkludera barns olika modersmål i vardagen. Resultatet visar vidare att förskollärarna arbetar med flerspråkighet i samband med läroplanen och dess riktlinjer, och de tydliggör att de tar vara på barns modersmål genom att skapa inkluderande miljöer där varje barn ska uppleva tillhörighet. Med hjälp av det sociokulturella perspektivet tydliggörs dessutom samspelets betydelse vilket är en grundläggande aspekt vad gäller förskolebarns språkutveckling, eftersom det kan tolkas att de utbyter kunskap och socialiserar med varandra i den språk kultur som skapas inom förskolans verksamhet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)