Vem blir jag? - en studie kring möjliga subjektspositioner i mötet med Babblarnas bilderböcker

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Barn identifierar sig med bilderböcker i förskolan och det sker också en utveckling av deras identitet i samspel med dessa. Ett vanligt material som barnen möter på förskolan är Babblarmaterialet vilket erbjuder bilderböcker men också annat såsom leksaker och spel. Syftet med denna studie är att undersöka vilka förmågor och egenskaper som framställs som önskvärda respektive icke önskvärda samt undersöka vilka subjektspositioner som blir möjliga att inta utifrån Babblarnas bild- och textmaterial. Det diskursanalytiska perspektivet är i denna studie både den teori och den metod som bilderböckerna kommer att analyseras utifrån. Detta ger oss en förståelse för vad som sägs i bilderböcker och den sanning som speglas till barnen. Tre bilderböcker där Babblarna är huvudkaraktärer har i denna studie analyserats och gett ett resultat som visar på att glad är en egenskap som är önskvärd medans andra såsom ledsen inte visar sig i materialet vilket då kan tolkas som om dessa inte är lika bettydelsefulla och till och med uteluts för barnet att identifíera sig med. Trots att subjektspositionerna som blir möjliga genom materialet är relativt breda och kan ge barnet inflytande över dess utformning, visar resultatet också att det finns mönster som tyder på att barnet är förmögen att klara mycket själv. Subjektspositionen som då utesluts för barnet att kunna identifiera sig med är då att vara oförmögen till att klara någon uppgift. Vilket då kan skapa svårigheter för små barn till att identifiera sig med materialet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)