Integration: en salladsskål, inte en smältdegel : En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar social integration av människor från olika kulturgemenskaper inom svenska organisationer 

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Invandringen i Sverige är stor och medför kompetens som organisationer borde ta tillvara på. För att kunna ta tillvara på kompetensen som kommer med de nyanlända krävs en effektiv och lyckad integration. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur social integration går till samt vilka faktorer som påverkar den. Det finns tidigare forskning angående ämnet integration, där studiernas fokus främst ligger på individnivå. Studien är nödvändig för att öka förståelsen av integration på organisationsnivå. Studien är unik då den fokuserar på en integration mellan individer från olika kulturgemenskaper i Sverige. Forskningsansatsen är induktiv med deduktiva tendenser, med en kvalitativ flerfallstudie där undersökningen genomförts inom två organisationer där multikulturell integration pågår. Integrationen har undersökts genom 11 intervjuer, där empirsikt material har samlats in. Analysen av det empiriska materialet har gjorts med hjälp av utvalda teorier som har lett fram till följande slutsatser. En integration är en process i två steg. Det första steget innebär praktiska problem både när det kommer till organisation- och samhällsnivå. Det andra steget är något mer komplext då det innefattar personliga känslor angående delaktighet och samhörighet. Det är individens känsla som mäter hur nära klimax integrationen är vilket medför att graden av integration är svår att mäta. Då graden är svår att mäta medför det svårigheter att veta om full integration går att uppnå. Det finns många faktorer som påverkar integrationsprocessen bland annat: kommunikation, ömsesidighet, nationell eller internationell kultur i organisationen och ledaren. Ledaren i en organisation har ansvar att hjälpa den nyanlända. Vid kunskap om hur integrationsprocessen går till har ledare större möjlighet att agera rätt för effektiv och lyckad integration. En lyckad integration är viktig för multikulturella organisationer för att nyttja kompetens, verka ändamålsenligt och tillfredsställa den växande mångkulturella marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)