Avskaffandet av revisionsplikten : Ränteeffekter på företag inom fastighetsbranschen efter avskaffandet av revisionsplikten

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning:

Bakgrund: År 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige.

Anledningen till avskaffandet var att minska kostnaderna för mindre företag. Tidigare

forskning har kommit fram till att företag som valt bort revisor får en högre kreditkostnad när

de till exempel tar lån. Den tidigare forskningen menar att detta kan bero på att banker och

andra kreditinstitut anser att oreviderade finansiella rapporter har en sämre kvalitet än

reviderade rapporter vilket leder till en högre risk för kreditgivarna. Denna uppsats kommer

att undersöka om det finns någon skillnad på låneräntan mellan företag som valt att ha kvar

revisor och företag som valt bort revisor.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka, jämföra samt analysera låneräntan hos

mindre aktiebolag inom fastighetsbranschen som inte är revisionspliktiga.

Metod: Kvantitativ metod, multipel regressionsanalys.

Resultat: Resultaten i denna studie visar på att företag med revisor har en lägre ränta i

genomsnitt jämfört med företag utan revisor. Vi har även fått fram att revision har en negativ

påverkan på företags ränta, men detta resultat är inte signifikant. Därför kan vi inte uttala oss

om att revision har en negativ påverkan på företags ränta, trots att tidigare forskning har visat

det.

Slutsats: Företags val av revisor eller ej är inte det viktigaste för kreditgivare när det kommer

till vilken ränta företagen skall få på sina lån. Det finns andra faktorer som har en större

påverkan på räntan. I denna studie är det företags storlek samt andelen materiella tillgångar i

förhållande till totala tillgångar som har den största negativa påverkan på företags ränta. Detta

indikerar att banker och andra kreditinstitut ser dessa företag som en lägre risk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)