Aktiebolagets samhällsansvar - lag eller moral? - En diskussion om vinstkriteriet i 3 kap. 3 § aktiebolagslagen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Problematik med global fattigdom och social orättvisa till följdeffekt av obalans i nuvarande rättsystem. Inom svensk aktiebolagsrätt råder en konflikt mellan aktieägares ekonomiska vinstmaximeringsintresse och människors skydd för mänskliga rättigheter i lågprisländer. Utnyttjande av slav- och barnarbete blir en oönskad konsekvens av företags jakt på låga priser och höga vinster. Uppsatsen identifierar motsättningar i nuvarande rättssystem och lägger fram förslag på hur lagstiftningen till liten del kan lösa ett allmänt globalt samhällsproblem. De centrala forskningsfrågorna som uppsatsen utreder är om svenska företag är förpliktigade att ta ett samhällsansvar eller är hållbart företagande endast en fråga om moraliskt ansvarstagande? Är vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL är förenligt med regeringens vision om hållbart företagande, samt hur kan rättssystemet balanseras? Forskning visar på att Corporate Social Responsibility inte bara kan bidra till ökad lönsamhet för företagen, utan att det är en absolut nödvändigt att ta hänsyn till detta för att generera vinst. För att företag ska ta sitt samhällsansvar på allvar krävs en förändring i den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen genom tydligare och skarpare lagkrav på hållbart företagande. En lösning är att vidga intressentperspektivet i 3 kap. 3 § ABL till att omfatta fler intressenter än bara aktieägare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)