FAMILJECENTRERAD OMVÅRDNAD En litteraturöversikt som belyser föräldrars upplevelse av omvårdnaden av det prematura barnet på neonatalavdelningen

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: När ett prematurt barn föds är det inte fullt utvecklat och behöver sin första tid i livet vårdas på en neonatalavdelning. Att få ett prematurt barn innebär en stor livsomställning för familjen. Föräldrarna behöver den första tiden hjälp och stöttning från vårdpersonal för att kunna ta hand om och knyta an till sitt barn. Familjecentrerad omvårdnad är ett arbetssätt som utgår från familjens delaktighet i barnets vård. Syfte: Syftet med arbetet är att belysa föräldrars upplevelse av familjecentrerad omvårdnad av det prematura barnet på neonatalavdelningen. Metod: En litteraturöversikt som inkluderade forskning av kvalitativ metod utfördes. Artiklarna togs fram via databaserna Cinahl och PubMed. Totalt nio artiklar valdes ut och ingick i arbetets resultat. Resultat: Resultatet bildade följande huvudteman: ”Vårdmiljön som barriär för familjecentrerad omvårdnad på neonatalavdelningen” och ”Föräldrars delaktighet i familjecentrerad omvårdnad av det prematura barnet”, till dessa tillkom underteman. Slutsatser: I studiens resultat framkom både hinder och möjligheter för föräldrars delaktighet. Sjuksköterskan behöver i sitt arbete bemöta föräldrar och ta hänsyn till hinder i vårdmiljön. Det krävs fortsatt forskning och utbildning för att åstadkomma en välfungerande familjecentrerad omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)