Driver ackordssystemet produktivitet i byggproduktion? : En studie av byggentreprenörers uppfattning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

Sammanfattning: För att få en kontinuerlig tillväxt inom samhället är en väg framåt att säkerställa en ökad effektivitet och produktivitet, detta gäller även för bygg- och anläggningsbranschen. Det finns rapporter som visar på att produktiviteten inom byggsektorn i princip stått stilla sedan 80 år tillbaka. Vissa mätningar visar till och med att det skett en konsekvent nedgång av byggbranschens produktivitet. Byggbranschen har därmed haft en låg tillväxt av produktiviteten.  Studier har visat på att det finns ett antal faktorer som teoretiskt kan tänkas ha en inverkan på produktiviteten, dessa är Effectivness, Efficiency, Quality, Quality of work life och Innovation. Dessa faktorer har beskrivits med utgångspunkt i ett antal kända teorier. Teorierna har i huvudsak behandlat två områden, Löneformer och Motivation och drivkrafter. Inom byggsektorn har man länge använt sig av ackordslön som ett lönesystem för att reglera yrkesarbetarnas löner. En diskussion som därför kan vara intressant handlar om ackordslönernas inverkan på produktiviteten. Det övergripande syftet med examensarbetet är att söka produktionsnära beskrivningar på vad som kan förklara varför produktiviteten inom bygg- och anläggningsbranschen har en låg utveckling. I examensarbetet söks därför förklaringar på vilka faktorer man inom byggproduktionen anser kan ha en inverkan på produktiviteten. Vidare undersöks om och vilken inverkan ackordssystemet har på produktiviteten.  Examensarbetet har baserats på tre studier. Inledningsvis utfördes en litteraturstudie som syftade till att dels skapa en teoretisk grund, dels skapa en referens som baseras på vetenskapliga artiklar, tidskrifter och litteratur som kan användas till att analysera resultaten mot. Den andra studien var en webbaserad enkätundersökning som skickades ut till 390 platschefer i syfte att dels skapa en uppfattning om vilka faktorer personer inom byggproduktionen anser bidrar till ökad produktivitet, dels fånga platschefers uppfattning om ackordssystemet har en inverkan på produktiviteten. Till detta tillkom även att beskriva och definiera begreppen produktivitet och ackord. Svarsfrekvens blev 35 %. Slutligen genomfördes en fördjupad enkätundersökning. Den fördjupade enkätundersökningen är ett resultat av analysen som genomfördes på den första enkätundersökningen. Den fördjupade enkätundersökningen skickades till 10 platschefer. 6 av 10 svarade.  Studien visar att: Ca 80 % av respondenterna anser att produktiviteten varit oförändrad eller minskat under de senaste 10 åren. 80% av respondenterna ser även ett samband mellan ackordssystemet och produktiviteten inom byggproduktion. Vidare menar ca 75% av att ackord bidrar positivt till produktiviteten. Respondenterna menar på att engagemang är den viktigaste faktorn för att öka produktiviteten. Innovation och industrialisering är lågt värderade när det kommer till att öka produktiviteten. Resultatet pekar även på att byggbranschen idag inte är överens gällande definitionen av begreppet produktivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)