Att leva med bröstcancer : Närståendes upplevelser efter att en familjemedlem fått diagnosen bröstcancer- en systematisk litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Vid diagnos är det inte bara kvinnan som drabbas utan även närstående. Detta kan skapa obalans i det vardagliga livet vilket även påverkar hela familjens välbefinnandet. Syfte: Syftet med studien är att belysa närstående upplevelser efter att en familjemedlem fått diagnosen bröstcancer. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes. Detta genom att systematiskt analysera tidigare forskning. Både kvantitativ och kvalitativ forskning inkluderades. Databaser som använts vid datainsamlingen är CINAHL, PubMed och PsycINFO. Till denna studie inkluderades sju artiklar, fem kvantitativa, en kvalitativ samt en mixed method. Dessa granskades utifrån Forsberg och Wengström (2013) granskningsmallar. Resultat: Resultatet genererade fyra kategorier; Kommunikationens betydelse för familjens sammanhållning, Förmågan att anpassa sig, Behov av att finnas till och Den psykiska påfrestningen. Slutsats: Resultatet visar att kommunikationen är centrum för välbefinnande. För att hela familjen ska må bra under sjukdomsförloppet krävs en öppen kommunikation. Även den psykiska påfrestningen kan minska vid en öppen kommunikation samt att närstående får känna sig delaktiga i vården. Genom detta kan  närstående ha det lättare att hantera och acceptera situationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)