Affärsplan för Tjust Rehab AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Författare: Linn Claesson; Hanna Nilsson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: En affärsplan är ett dokument som på ett kortfattat men heltäckande sätt beskriver ett företag och dess verksamhets samtliga delar. En affärsplan är något som alla företag bör ha och som används vid kontakten med interna och externa intressenter. Tjust Rehab AB är ett friskvårdsföretag i Västervik som har funnits i 20 år, men som aldrig har upprättat en affärsplan för sin verksamhet. Genom ett samarbete med företaget har vi upprättat en affärsplan och det är grunden till vår uppsats. Affärsplanen ska vara ett verktyg för företaget att förmedla sin affärsidé och sina visioner och mål för verksamheten till de anställda, samt utgöra ett underlag vid en eventuell framtida försäljning av företaget. Litteratur om affärsplaner har studerats för att få kunskap om hur den ska upprättas och vilka delar som bör finnas med. Vi har observerat verksamheten och intervjuat personalen för att fåbinformation om företaget och dess kultur. Tanken med kombinationen av intervjuer och observationer var för att se om våra uppfattningar stämmer överens med personalens uppfattningar och tankar kring verksamheten. Genom kombinationen av litteraturstudier, intervjuer och observationer har en affärsplan upprättats som vi anser passar företaget och dess verksamhet. Det vi har kommit fram till i vår uppsats är att en affärsplan är ett bra verktyg för företag att använda i kontakten med intressenter. Det som är viktigt är att den är lätt att omarbeta för att kunna rikta sig till olika intressenter och att den kommer till användning när den har upprättats. För att öka möjligheterna till att den används har vi konstruerat en modell som vi har valt att kalla för ”one -minute-map”. Modellen ska vara mycket kortfattad och enkel att Processen med att upprätta en affärsplan är ett lärorikt arbete som engagerar många på företaget och kan vara ett sätt för företaget att upptäcka dess positiva och negativa faktorer. Om affärsplanen är objektivt utformad, är den ett bra verktyg för att förmedla vad företaget står för och vilka visioner och mål som verksamheten har. Vi har upprättat en affärsplan som vi anser visar en komplett och rättvis bild av företaget. Den färdiga versionen av affärsplanen finns med som bilaga 1 och har presenterats och överlämnats till Tjust Rehab AB.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)