En jämförelse av koldioxidutsläpp i en byggnads klimatskal beroende på val av isoleringsmaterial

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

Sammanfattning: Syfte: En betydande del av Sveriges totala växthusgaser kommer ifrån bygg- och fastighetssektorn. Då livscykelperspektivet är ett högaktuellt ämne är det intressant att implementera LCA i bygg- och fastighetsbranschen och genomföra en analys på de isoleringsmaterial som anses vara de traditionella inom branschen. För att resultatet av LCA ska vara applicerbart för företag i branschen är det också av intresse att veta hur LCC skiljer sig mellan de jämförda isoleringsmaterialen. För att resultatet ska vara lätt att identifiera är en sammanställning av kostnad i kontrast till koldioxidutsläpp av intresse. Målet med studien är att bidra med kunskap om olika isoleringsmaterials miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Likaså att se hur stor skillnad det blir i kostnad mellan isoleringsmaterial med mer eller mindre koldioxidutsläpp, där en förutsättning är att U-värdet är detsamma för de jämförda materialen. Metod: De vetenskapliga metoderna för studien har varit litteraturstudie, fallstudie och dokumentanalys. Som komplement till dessa har beräkningar, livscykelanalyser och livscykelkostnadsanalyser genomförts. Resultat: Lösull av cellulosa minskar koldioxidutsläppet för isoleringen i vindsbjälklag med 94,6 procent till en kostnadsökning motsvarande 30 procent jämfört med stenull. En skiva av cellulosa minskar koldioxidutsläppet för isoleringen i yttervägg med 94,4 procent till en kostnadsökning motsvarande 7 procent jämfört med stenull. En bottenplatta av cellglas minskar koldioxidutsläppen med 65,1 procent till en kostnadsökning motsvarande 55,2 procent jämfört med en bottenplatta av cellplast och betong. Konsekvenser: • Isolering av cellulosa har ett betydligt lägre koldioxidutsläpp än stenull. • Livscykelkostnad för cellulosa är något högre än för stenull. • Utifrån denna studie rekommenderas att prioritera miljö framför kostnad och därför använda cellulosa som isolering i byggnader. • Cellglas är ett miljömässigt hållbart alternativ till cellplast och betong vid grundläggning. • Cellglas har en högre livscykelkostnad än cellplast och betong vid grundläggning. • Utifrån denna studie rekommenderas att prioritera miljö framför kostnad och därför överväga att använda cellglas vid grundläggning av byggnader. Begränsningar: Undersökningen har inte tagit hänsyn till transporter av material. Livscykelanalyserna är gjorda på 1 m2 material med en bestämd tjocklek. Endast två isoleringsalternativ per byggnadsdel har jämförts och hänsyn till materialens fukt-, ljud och brandegenskaper har inte beaktats. Studien är kvantitativ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)