Det räcker inte med kompetens och vilja : En systematisk litteraturstudie om förutsättningar för delaktighet i socialtjänstens beslutsprocesser för barn och unga med funktionsnedsättning

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

Sammanfattning: Titel: ”Det räcker inte med kompetens och vilja” – En systematisk litteraturstudie om förutsättningar för delaktighet i socialtjänstens beslutsprocesser för barn och unga med funktionsnedsättning Bakgrund: Barn med funktionsnedsättning har ökad risk för delaktighetsbegränsningar och behöver ofta särskilt stöd för att uttrycka åsikter och synpunkter. Begränsad eller obefintlig delaktighet kan leda till dålig matchning mellan behov och insats. En kunskapstillväxt inom området är av betydelse för att socialtjänsten ska kunna leva upp till sina skyldigheter enligt barnkonventionen. Syfte: Att identifiera förutsättningar för barn och ungas delaktighet inom socialtjänstens beslutsprocesser och att diskutera hur denna kunskap kan möjliggöra delaktighet även förbarn med funktionsnedsättning. Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. Resultat och slutsatser: Möjligheter och hinder för delaktighet kan sorteras dels under organisatoriska förutsättningar, dels under förutsättningar som hänger ihop med den enskilde socialarbetarens ambitioner, attityder och erfarenheter. Organisatoriska hinder för barns delaktighet som har kunnat urskiljas är dagens uppdelade socialtjänst, brist på tillgänglighet, brist på metodstöd och en avsaknad av rutiner och vägledning. Organisationens och den enskilde socialarbetarens förmåga att hantera olika perspektiv och motstridiga mål förverksamheten spelar roll, liksom ledningens engagemang i barnrättsfrågor som följer av FN:s barnkonvention. Socialarbetares vilja, erfarenhet och kompetens skapar goda förutsättningar för barn och unga med funktionsnedsättning och deras delaktighet i beslutsprocesser. Studien indikerar dock att det finns flera hinder som behöver undanröjas. De organisationer där socialarbetare är verksamma behöver fortsatt reflektera över existerande attityder till barns delaktighet inom ramen för beslutsprocesserna, samt över existerande arbetssätt och bedömningar som görs i förhållande till tid och resurser som finns till förfogande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)