Användningsgraden av WHO:s kirurgiska checklista ur ett anestesisjuksköterskeperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: År 2007 utarbetade världshälsoorganisationen (WHO) en checklista i syfte att öka patientsäkerheten inom kirurgi. WHO:s kirurgiska checklista implementeras i Sverige. Syftet: Att undersöka anestesisjuksköterskans användande av WHO:s kirurgiska checklista på Skånes universitetssjukhus (SUS). Metod: En kvantitativ studie genomfördes med enkät till anestesisjuksköterskorna på SUS. Resultat: Anestesisjuksköterskorna i Lund uppger en högre användningsgrad av checklistan än i Malmö vid planerade (P=0.001) samt akuta operationer (P=0.003). I Lund upplevs en högre tillfredställande användningsgrad av checklistan än i Malmö (P=0.009). Checklistan upplevs ha en positiv inverkan på såväl patientsäkerhet som teamkänsla. Konklusion: Implementeringen av WHO:s kirurgiska checklista på SUS motsvarar inte målet att användas vid samtliga operationer. Det krävs vidare engagemang till att ge checklistan uppmärksamhet inom operationsverksamheten då dess syfte är att främja patientsäkerheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)