Patienters rädsla och oro som kan uppstå vid ett eventuellt återfall i cancer

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Cancer är flera olika sorters sjukdomar men gemensamt för dem är att de påverkar kroppens celler. Det sker en mutation i cellen och den kan börja dela sig okontrollerat och bli en växande tumör. En patient med cancer går igenom flera utmanande stadier och återbesök efter avslutad behandling och det krävs stort stöd av hälso- och sjukvårdspersonalen, men idag finns inga tydliga tillvägagångssätt och planer. Återfall är inte ovanligt och ofta är prognosen sämre vid återinsjuknande. Syfte: Syftet var att belysa patienter som är återställda efter en cancerdiagnos erfarenheter av oro och rädsla kring ett eventuellt återinsjuknande.Metod: Studien utfördes som en kvalitativ litteraturstudie och baserades på tio vetenskapliga artiklar. Kvalitativ ansats valdes då det är en god metod att ta reda på personers uppfattningar och upplevelser kring ett visst ämne eller fenomen. Efter detta identifierades olika sökord och sökblock som användes i databaserna PubMed och CINAHL. Artiklarna som hittades granskades kritiskt, analyserades och sammanställdes. Sju kategorier bildades och från dessa skapades tre teman.Resultat: “Känslor kring ett eventuellt återfall” var det första temat och handlar om att rädsla och oro var de vanligaste känslorna. Vidare var efterkontroller något som skapade mycket ångest, medan vissa fick ett lugn av efterkontrollerna. Nästa tema blev “konsekvenserna av oron och rädslan för återfall” och belyser vad det var som triggar igång känslorna hos patienterna och hur det påverkar deras liv. Det tredje temat blev “Hanteringsstrategier” och tar upp hur patienterna handskas med sina känslor. Strategierna var många och fokuserar på känslor, praktiska förändringar och socialt nätverk. Konklusion: Stöd och råd från sjuksköterskan är högst betydelsefullt för att patienten ska kunna hantera rädsla och oro inför ett eventuellt återfall i cancer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)