Sjuksköterskans upplevelse av faktorer som påverkar mötet med den våldsutsatta kvinnan

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund Våld i nära relation är ett utbrett problem världen över. 30 procent av alla världens kvinnor som varit i ett partnerförhållande har någon gång blivit utsatta för våld i sin relation. Våldet kan vara av fysisk, psykisk och sexuell karaktär och kan ge konsekvenser för kvinnan i form av fysiska skador såväl som psykiska symtom som bidrar till att kvinnan söker vård. Sjuksköterskan kan under sin yrkesverksamma tid komma i kontakt med våldsutsatta kvinnor vilket ställer krav på sjuksköterskans kunskap kring att hjälpa och möta dessa kvinnor. Studiens teoretiska referensram utgår från omvårdnadsbegreppet vårdrelation. Tidigare forskning visar att våldsutsatta kvinnor inte är nöjda med vården samt att sjuksköterskan i mötet med den våldsutsatta kvinnan upplever oro och osäkerhet. Det saknas kunskap om vilka orsaker som bidrar till att hälso- och sjukvårdspersonal upplever mötet problematiskt. Syftet är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av faktorer som påverkar mötet med den våldsutsatta kvinnan. Metoden är en litteraturöversikt där 12 vetenskapliga artiklar inkluderats. Artiklarna hämtades från databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades därefter. Resultatet presenterades med hjälp av fyra kategorier vilka var Professionell kompetens med subkategorierna kunskap och kommunikation, Arbetsmiljön med subkategorierna hög arbetsbelastning och tidsbrist samt det fysiska rummet, Inställningen och Känsloupplevelser med subkategorierna frustration och maktlöshet samt rädsla och osäkerhet. Slutsatsen är att det finns flera faktorer som har påverkan på mötet med den våldsutsatta kvinnan. Faktorn kunskap kan anses vara välstuderad medan faktorn kommunikation kan vara förslag på vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)