Amning eller bröstmjölksersättning? Attityder uttryckta på föräldraforum

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Amningsfrekvensen i Sverige idag sjunker trots WHO:s rekommendationer om hur länge man bör amma sitt barn. Många mammor ger sina barn ersättning i ett tidigt skede och det finns flera olika faktorer som spelar in när det beslutet tas. Syfte: Syftet var att undersöka mammors attityder till amning och bröstmjölksersättning uttryckta på föräldraforum. Metod: Data samlades in från tre olika föräldraforum på internet. Datainsamlingen påbörjades den 28/9-2015 och pågick tills datamättnad uppnåddes. Det resulterade i totalt 308 inlägg. Data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att många mammor upplevde problem med tankar kring amningen och själva amningen, både fysiologiska och mentala hinder. Bristande kunskaper hos mamman samt otillräckligt stöd från vården försvårade amningen. Slutsats: För att undvika att amningsfrekvensen sjunker ytterligare så behövs mer riktade insatser till kvinnor som upplever problem och som är i behov av stöd i sin amning. Även mer förberedande kunskap om amning under graviditeten behövs. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)