Med svenska som andraspråk – vad händer med språket i andra ämnen? : En kvalitativ studie om andraspråkselevers läsförståelse i andra undervisningsämnen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: The purpose of this study is to examine teachers' work with Swedish as a second language pupils' reading comprehension in other teaching subjects, and within the multicultural classroom. The research questions concerning the reading comprehension of second language students in the other teaching subjects are examined through a qualitative method and by the way of semi-structured interviews. The study is based on material collected at schools where most of the pupils are multilingual. The study shows that all teachers use different working methods and reading strategies in the other teaching subjects. The most used method when it comes to reading comprehension is a material from the project called “A reading class”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)