Det framgångsrika ledarskapet - Att skapa resilienta restauranger under Covid-19

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Pandemin Covid-19 har inte lämnat någon oberörd, restaurangbranschen likaså. Sverigeskrögare har under det senaste året bedrivit sina verksamheter under restriktioner och förutsättningar som tidigare hade uppfattats som omöjliga. Många restauranger har gått i konkurs till följd av årets enormt minskade efterfråga, ändock är det många som överlevt. Studien ämnar utreda hur ledarna inom dessa organisationer gått tillväga för att bygga enmotståndskraft mot externa kriser, och vad som varit av större betydelse i deras arbete för attfortsätta bedriva sina verksamheter under Covid-19. Teorier om ledarskap under kris ochresiliens utgör en ram för studien, därtill riktas fokus mot ledarens personliga verktyg iledarskapet, alltså deras egenskaper. För att svara på syfte och forskningsfråga bedrivs enkvalitativ studie där empiri samlas in genom intervjuer med restaurangchefer och krögarevilka är aktiva i organisationens operativa delar. Analysen av empirin visar på en stor användbarhet av de egenskaper studiens teoretiska referensram belyser som viktiga för ledare inom restaurangbranschen. Ledarna visar på att de bedriver verksamheter som inte klarar sig utan sin personal och för att behålla denna resurs även under kris har de använt sig avuppmärksamhet, kommunikation, karisma och motivation. För att anpassa verksamheten motomvärldens förändringar krävs det att ledarna är flexibla och lyckas ställa om och anpassasig. Vidare lyfter informanter att användbarheten av egenskaperna delvis har varit begränsadtill följd av Covid-19 krisen och dess effekter. Ledarna har vidare visat på en förståelse för attegenskaperna och dess användbarhet bör anpassas efter kontext och situation, och i de fall då de används fel blir följderna inte lika framgångsrika. Slutsatser som dras av studien är att krögares egenskaper har varit av stor betydelse för att bygga resilienta organisationer i de fall de används vid rätt tillfälle. Trots att branschen befinner sig i kris kan ledarna se en framtid för sin restaurang där de utvecklas ytterligare och där förutsättningar har skapats för att stå emot en framtida kris. Covid-19 har gjort att de har skapat en bredare grund byggd påerfarenhet och kunskap vilken hela tiden utvecklas i symbios med respektive verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)