Operationssjuksköterskors uppfattningar, erfarenheter och behov rörande sin professionella roll i traumasituationen

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: År 2018 registrerades över 8800 patienter i det svenska traumaregistret. Ungefär 10% av dessa patienter behandlas kirurgiskt på en operationsavdelning som högsta vårdnivå. Operationsavdelningen är en högriskverksamhet där arbetet bygger på att det interprofessionella teamet har ett gott samarbete. Att få simuleringsträning i traumasituationer har visat sig vara gynnsamt för det interprofessionella teamets samarbete. Operationssjuksköterskan har en viktig roll i operationsteamet i att upprätthålla en patientsäker vård. Syfte: Studiens syfte är att undersöka operationssjuksköterskors erfarenheter och behov vid omhändertagande av traumapatienter på operationsavdelning. Metod: Studien genomfördes med kvalitativ ansats. Datainsamlingen med semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta operationssjuksköterskor (sex kvinnor och två män) från två sjukhus i Västra Götalandsregionen. Alla informanter hade erfarenhet av att delta vid traumakirurgi. Åldern varierade mellan 33-62 år (medel: 41,5 år, median: 37,5 år) och arbetslivserfarenheten varierade mellan 4-38 år (medel: 13,4 år, median: 9,5 år). Dataanalys genomfördes med innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. Resultat: Möjligheten att skaffa erfarenhet av att omhänderta traumapatienter upplevdes av operationssjuksköterskorna som begränsad. Tydlig kommunikation och tydligt ledarskap i traumasituationen upplevdes som viktigt. Vidare menade de att en operationssjuksköterska bör ingå i det traumamottagande teamet på akutmottagningen samt uttryckte en önskan om att delta i traumautbildning för operationssjuksköterskor. Slutsats: Eftersom 10% av traumapatienterna, enligt svenska traumaregistret, behöver opereras är det av stor vikt att operationssjuksköterskor har kompetens att omhänderta traumapatienter. Därför är det också viktigt att de erbjuds kompetensutveckling för att öka känslan av trygghet i sin yrkesroll samt för att upprätthålla patientsäkerheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)