Den dolda samäganderättens materiella förutsättningaroch rättsverkningar : en komparation med norsk rätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Kristina Viik; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I examensarbetet undersöks principerna om dold samäganderätt, dess materiella förutsättningar,bevispresumtioner och dess rättsverkningar för parterna (sambor/makar) och borgenärerna.Uppsatsen innehåller en komparation med den norska rättens motsvarighet, samägande genomevervsbidrag, för att ge ett vidgat perspektiv. Uppsatsens utmynnar i en diskussion om huruvidaprinciperna består av väl avvägda överväganden för att tillgodose de behov som givit upphovtill deras framväxt genom rättspraxis, om någon av de undersökta konstruktionerna tillgodoserdessa behov på ett bättre sätt och avslutas med reflektioner kring vilken ordning som bör gälla? Principerna utvecklades som följd av den riktning samhällsutvecklingen tog under 1960-taletoch framåt då människor allt mer valde att leva som sambor istället för att ingå äktenskap.Utvecklingen förde med sig nya problem i situationer där frågor om äganderätten aktualiseradessom exempelvis vid separation, dödsfall och i förhållande till borgenärerna. Utvecklingen togsig starkt utryck i Norden och gav upphov till ett behov av nya judiciella lösningar varavprinciperna om dold samäganderätt är en sådan lösning. Principerna om dold samäganderätt är en komplicerad konstruktion som accepterats irättspraxis genom rättspolitiska argument av familjerättslig natur, där hänsyn tagits till denspeciella gemenskap som råder i ett förhållande mellan sambor/makar, där besittningen tillegendom är gemensam och formlösa, underförstådda överenskommelser är vanligt förekommande.Principernas syfte att skydda den ekonomiskt svagare parten, har sin utgångspunkt iförmögenhetsrättsliga grundsatser. Detta gör att principerna rör sig i gränslandet mellanfamiljerätt och förmögenhetsrätt. Av de båda undersökta lösningarna förefaller principerna om dold samäganderätt mesttillgodose de uppkomna behoven, och då i den riktning som intagits i senare rättspraxis. Därbeviskraven förefaller ha sänkts vilket ger den ekonomiskt svagare parten en större möjlighetatt få ett skydd. Det som talar för denna konstruktion är också att domstolarna strävat efter atthålla en tydlig linje mellan familjerätt och förmögenhetsrätt och principerna har baserats påförmögenhetsrättsliga grundsatser. Genom detta ges en större förutsebarhet, även omprinciperna om dold samäganderätt är framarbetade genom rättspraxis. Att beakta är också attbeviskraven för att samägande genom evervsbidrag ska föreligga, förefaller sett till svenskasamhällsförhållanden, vara mycket höga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)