Gymnasielärares arbete med digitala verktyg och dess roll i idrottsundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur användningen av digitala verktyg i idrottsämnet sker, vilka digitala verktyg som används samt de möjligheter och hinder som elever och lärare ställs inför vid ett användande av digitala verktyg. För att kunna undersöka detta så har vi använt oss av kvalitativ metod i form av intervjustudier och vi har även använt av oss teoretiska modeller som TPACK och sociokulturellt perspektiv för att kunna analysera de resultat som vi har samlat in. Studien gjordes på fem stycken gymnasielärare som tjänstgör i Malmö och som undervisar främst i ämnet idrott och hälsa.De områden som lärarna främst har använt sig av digitala verktyg i har varit i det administrativa fältet, teoretiska moment samt praktiska moment som exempelvis videoinspelning vid dans samt orientering. Vid insamlingen av svaren från intervjuerna såg vi att implementering av digitala verktyg i de praktiska momenten i idrottslektionerna inte var något som alla lärare tyckte var positivt utan att åsikterna var splittrade. Anledningen till varför lärarna inte såg det som något positivt var för att de gjorde kopplingen mellan digitala verktyg i praktiska moment och lite rörelse och såg digitalisering som ett område som inte främjar fysisk aktivitet. Dock så tycker alla de intervjuade lärarna att digitala verktyg som används administrativt eller i teoretiska moment var bra verktyg att ta hjälp av i sin undervisning.När det kommer till användningen av olika digitala verktyg så finns det olika fördelar som exempelvis bättre kommunikation med eleverna, tydliggör var eleverna ligger någonstans betygsmässigt med hjälp av olika administrativa verktyg samt att det enligt vissa studier ökar elevmotivation vid användande av digitala verktyg. De nackdelar som vi fick ta del av var främst kopplade till kunskapsbrist när det kommer till användningen av olika digitala verktyg och de ekonomiska faktorerna som är kopplade till de olika verktygen, antingen från skolans håll eller från eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)