Mindfulness och Perspektivtagande ur ett innovationsperspektiv : Om en individs empatiska och kreativa förmåga påverkar innovation i grupp

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Tilda Nordin; Ylva Pettersson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Forskningsfråga: Finns det ett positivt samband mellan individens nivå av kreativitet/mindfulness och individens nivå av empati?   Hypotes: A: Empati och mindfulness/kreativitet korrelerar positivt. B: Empati och mindfulness/kreativitet ökar flow synchronization och bidrar till innovation i grupp.   Syfte: Syftet med denna undersökning är att undersöka om det finns en eventuell korrelation mellan en individs empatiska nivå och individens kreativa förmåga. Syftet är vidare att undersöka om individers mindfulness och perspektivtagande förmåga underlättar det kreativa arbetet i grupp, för att främja det innovativa arbetet.   Metod: Studien har utgått ifrån en kvantitativ metod där två̊ öppna intervjuer (samtal), tre enkätundersökningar samt en workshop har använts till studiens empiriska syfte. Litteraturstudier och sökningar i MDH:s databaser har bidragit till den teori som studien grundar sig i. Dessutom har samtal med kunniga på området genomförts.      Slutsats: De slutsatser som kan dras från denna studie är att mindfulness och perspektivtagande (empati) inte korrelerar positivt med varandra utan att det snarare finns tendenser till ett samband mellan de två. Dessutom har mindfulness och perspektivtagande tillsammans en positiv effekt på flow synchronization under en gruppuppgift. Dock så behöver dessa resultat styrkas då denna undersökning varit begränsad i sina möjligheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)