Vad innebär ett positivt klassrumsklimat? – En intervjustudie om några mellanstadielärares uppfattningar.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Följande studie syftar till att undersöka vad lärare säger att de gör för att skapa ett positivt klassrumsklimat och vilka faktorer lärarna beskriver som bidragande till det positiva klimatet i klassrummet. Arbetet belyser även aspekter som arbetsro, humor och konflikthantering. Studien innehåller en litteraturöversikt som består av vetenskaplig forskning och litteratur. Därefter beskrivs de kvalitativa intervjuerna som användes för att samla empirin. Samtliga respondenter är mellanstadielärare och är verksamma i någon eller några av årskurserna fyra, fem eller sex. De deltagande lärarna delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta i olika klasser och elevgrupper. Några viktiga aspekter som uppmärksammades under intervjuerna är betydelsen av strukturer, rutiner, regler, humor, att hjälpa eleverna att våga ta för sig och höras i klassrummet samt rättvisa i konflikthantering. Lärarnas beskrivna handlingar i föregående områden analyserades utifrån Lindqvists (2015) ödmjuka och orubbliga blickar. De två olika blickarna är motsatsen till varandra men tillsammans utgör de en helhet. De framträdande resultaten i studien är lärarnas uppfattningar kring att se eleverna, vad arbetsro egentligen innebär samt att som lärare våga visa sina brister.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)