Ett liv utan mobbning är en mänsklig rättighet : En studie om hur lärare upplever antimobbningsprogram

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Caroline Öhlén; Ellinor Andersson; [2019]

Nyckelord: Antimobbningsprogram; Olweus; KiVa;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att jämföra och se hur de olika antimobbningsprogrammen fungerar och vad som skiljer de åt samt hur lärarna upplever dessa antimobbningsprogram. Idag lägger skolor/kommuner enorma pengar på att köpa in material och utbildar sina anställda i hur man förebygger mobbning och kränkande behandling i skolan. Det framgår i Skolverkets utvärdering av olika antimobbningsprogram att skolor/kommuner inte bara använder sig av ett program utan köper in flera olika för att få det bästa resultatet, ändå har inte mobbningen upphört i skolorna. Vi har därför valt att jämföra två olika antimobbningsprogram, ett program som har sina rötter från 1985 och som förekommer på ett stort antal skolor både i Sverige, övriga Europa samt USA med ett nyare program som utvecklades under andra halvan av 00-talet. Detta program har fått lovande kritik och användandet av programmet ökar hela tiden. Båda programmen är utvecklade i Norden. Under studiens gång har det även framkommit att det senare utvecklade programmet bygger på den forskning som gjorts på det tidigare nämnda programmet. Studien visar att dessa två program klarar sig enskilt och inte har något behov av tillägg från andra antimobbningsprogram eller liknande modeller om man arbetar med programmet på rätt sätt, alltså utifrån hur programmet är uppbyggt. Studien visar även implementeringen av programmet är viktigt så all skolans personal arbetar utifrån samma kunskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)