"När målen helgar Medlen" En studie om civila organisationers inställning till civil olydnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I samhället är de civila organisationers val av metoder av betydelse för samhällsförändring. Civil olydnad, att bryta mot lagen i ett gott syfte förekommer i vissa civila organisationer. Hur kan man förklara att en del organisationer använder sig av denna metod medan andra organisationer inte gör det? Denna uppsats avser att genom djupintervjuer undersöka tre motiveringar till inställningen till civil olydnad i civila organisationer. Resultatet av underökningen visar att de tre motiveringarna demokratisyn, förekomst av överordnade värden och strategiska övervägande har betydelse för organisationernas inställning till civil olydnad. Slutsatsen är att det finns ett samband mellan att betona överordnade värden, påtala ett demokratiskt underskott och att vara positiva till att använda civil olydnad. De organisationer som inte använder civil olydnad präglas av en frånvaro av diskussion och policy kring civil olydnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)