”Since I´m not dying i should just hold on for a while”  - En allmän litteraturöversikt ur våldsutsatta kvinnors perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Att kvinnor som utsätts för våld i nära relation har tidigare studier och undersökningar påvisat är ett stort samhällsproblem. Kvinnor som söker vård för våldet de utsatts för har rätt till att tas på allvar för att de ska få den vård de är berättigade till. Dessa kvinnor som är utsatta för våld i nära relation har ofta en förminskad livsvärld, bristande tillit samt skuldbelägger sig själva vilket medför att de är i behov av ett stort emotionellt stöd.  Syfte: Att beskriva faktorer som påverkar kvinnans upplevelser av bemötandet från hälso-och sjukvården efter att ha varit utsatt för våld i nära relation.    Metod: En allmän litteraturöversikt med kvalitativ ansats har valts att tillämpas. Studien är baserad på sju vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar har sedan kvalitetsgranskats utifrån Willman et al. (2011) granskningsmall. En manifest innehållsanalys har valts med inspiration utav Graneheim och Lundman (2004) för att kunna utvinna det textnära innehållet.   Resultat: Resultatet genererade i två huvudkategorier, Attityders påverkan i bemötandet med subkategorierna stigmatisering i bemötandet, att bemötas med ett ointresse samt bristfälligt stöd.  Andra huvudkategorin: Ett bemötande som inverkar till förtroende med subkategorierna lyhördhet, att bli tillfrågad om våldet samt det praktiska stödet.  Slutsats: Kvinnornas upplevelse av bemötande de fick av hälso- och sjukvården avspeglas i den information de fick eller hur bristfälligt stödet var. Kvinnorna upplevde ett flertal olika faktorer som medför brister i bemötandet från hälso- och sjukvården. Det är av vikt att hälso-och sjukvården får tydliga riktlinjer för bemötandet av våldsutsatta kvinnor.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)