Vikten av mentorskap på barnavdelning : Nyanställda sjuksköterskors erfarenheter

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Att komma som nyanställd till en barnavdelning kan vara en stor utmaning för många sjuksköterskor. Utvecklingen från novis till expert kan ta flera år och därför behöver nyanställda sjuksköterskor stöd från erfarna barnsjuksköterskor för att kunna öka sin kompetens. Syfte: Beskriva nyanställda sjuksköterskors erfarenheter av mentorskap på barnavdelning. Metod: Data samlades in genom enskilda intervjuer med tio sjuksköterskor som medverkat på mentorsträffar. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: I Analysen framkom tre kategorier; samtala kring sin yrkeserfarenhet där sjuksköterskorna tog upp vikten av att samtala kring sin nya arbetssituation tillsammans med mentorer. Få Bekräftelse där sjuksköterskorna betonade vikten av att få stöd och feedback för att kunna känna sig tryggare och kunna utvecklas professionellt. Stärka sin yrkesroll där sjuksköterskorna ansåg att engagerade mentorer bidrog till en känsla av omhändertagande vilket stärkte dem i sina nya yrkesroller. Reflektionerna bidrog till ökat självförtroende och en känsla av kompetens. Slutsats: Mentorskapsprogrammet bidrog till klinisk och teoretisk kompetensutveckling hos nyanställda sjuksköterskor genom reflektion. Sjuksköterskorna ansåg att mentorskapet bidrog till ökad trygghet, känsla av gemenskap och bredare kunskap om barnsjukvård. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)