Det krävs båda sidor för att bygga en bro : Att främja prestation i outsourcingrelationer utifrån ett kund- och leverantörsperspektiv

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Vår masteruppsats undersöker, och önskar bidra med, vilka utmaningar och möjligheter som finns vid outsourcingrelationer när det gäller att främja prestation hos extern personal. Detta studeras ur både ett leverantör- och kundperspektiv vid tjänsteoutsourcing av Facility Management. Vår undersökning är av kvalitativ karaktär och metoddesignen består av en holistisk flerfallsdesign med semi-strukturerade intervjuer. En god outsourcingrelation mellan kund och leverantör är prestationsfrämjande. Det är betydelsefullt att uppnå ett samarbete, ha en öppen kommunikationsprocess samt uppnå en balans mellan avtalsstyrning och utvecklingsinriktat arbete mellan parterna. En gemensam plan bör utarbetas kring prestationsarbetet och leverantör liksom kund behöver tillhandahålla olika förutsättningar för att den externa personalen ska ha förmågan, motivationen samt möjligheten till att prestera. Det är viktigt att säkerställa att personalen levererar servicekvalitet och agerar proaktivt i linje med kundens förväntningar vilket kräver att det finns tydliga rollförväntningar på personalen. Leverantörsföretag bör skapa en systematik i sitt prestationsarbete med HR-praktiker som stödjer prestation. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)