Konflikter från ett chefsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Konflikter är frekvent förekommande i organisationer, de kan ha positiva eller negativa konsekvenser beroende på hur konflikten upplevs och hanteras. Tidigare forskning visar på att det finns ett samband mellan chefers hantering av konflikter i relation till deras hierarkiska position, emotionella intelligens samt maktutövande. Syftet är att undersöka konflikter utifrån ett chefsperspektiv i en offentlig verksamhet. Studien utgår från en kvalitativ metodologisk ansats där semistrukturerade intervjuer varit den huvudsakliga metoden för insamling av empiri. I studien undersöks nio chefer fördelat på tre olika hierarkiska nivåer för att få ett så representativt urval av chefer som möjligt. Ett kvantitativt verktyg har också applicerats för att öka förståelsen och möjliggöra för en mer precis analys angående intervjupersonernas synsätt på organisationer, konflikter och ledarskap. De teorier som legat till grund för analysen av det empiriska materialet är konfliktteorier, maktteorier samt teorier om emotionell intelligens. Dessa har varit relevanta för undersökningen då dem tillsammans samverkar och bildar ett ramverk för att förstå konflikter i sin helhet samt för att analysera den insamlade empirin. Slutsatserna som kan dras från analysen av empirin visar på att alla konflikter är unika men samtidigt hur viktig kommunikation och riktlinjer är för att undvika samt hantera konflikter. Vi kan se att typen av konflikt cheferna upplever beror på var de befinner sig i hierarkin och att konflikten upplevs och hanteras olika beroende på bakgrund och erfarenhet. Det framkommer att cheferna frekvent använder sig av den personliga makten istället för den formella makten för att undvika och hantera konflikter samt motsättningar. En del chefer påvisar en högre emotionell intelligens än andra, dock går det inte att utläsa ett tydligt samband mellan detta och specifika konflikthanteringsstrategier, vilket motsäger tidigare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)