Vad säljer en influencer? - En kvalitativ studie om hur influencers strategiskt kommunicerar kring produkter på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Ett populärt och växande verktyg för företag att nå ut till sina målgrupper är att använda sig av influencers. Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur digitala livsstilsinfluencers strategiskt kommunicerar produkter på Instagram i förhållande till identitetsteori, övertalningsstrategier och hög- och låginvolverings-produkter. Studien avser därmed att analysera framställningen av den kommunikationen som sker av influencers kring olika företags produkter. En semiotisk analys genomfördes på tre svenska livsstilsinfluencers och deras inlägg som uttryckligen tillkännagavs vara samarbeten med företag. Resultatet uppvisar att influencers strategiskt kommunicerar utifrån olika strategier som innefattas av upprepning, produktplacering och att hög- och låginvolveringsprodukter kommuniceras likställt. Vidare resulterade studien i att de olika influencers säljer in sin livsstil och att upprätthålla en stark relation till mottagarna är viktigt. Detta tydliggörs genom myter, disneyfiering och konstruerade sanningar. Det uppvisas även en professionalisering av yrket influencer då samarbetet framställs som gemensam nytta för båda varumärkena, influencer och företaget. Studien ämnar bidra till forskningsfältet strategisk kommunikation med fokus på marknadskommunikation och Public Relations

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)