En jämn könsfördeling – fantasi eller verklighet? : En kartläggning av hur kön genom språk tar sig till uttryck i jobbannonser

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Studien har undersökt huruvida jobbannonser är könskodade utifrån språk och yrke. För att fylla en kunskapslucka i nuvarande forskning har studien fokuserats till jobbannonser som uttryckligen skriver att de strävar efter en jämn könsfördelning. Tidigare forskning visar att jobbannonser idag är det vanligaste sättet att påbörja rekryteringsprocessen på, vars utformning regleras i svensk lag för att förhindra diskriminering av bland annat kön. Resultatet av studien tyder på att språk i jobbannonser skiljer sig åt beroende på yrkeskategori, där ett maskulint språk oftast används i jobbannonser för mansdominerade yrken och feminint språk oftast för kvinnodominerade. Att de granskade jobbannonserna till störst del representerar kvinnodominerade eller mansdominerade yrken diskuteras höra samman med könssegregeringen på arbetsmarknaden. Maskulint språk utgör störst andel av jobbannonser i mansdominerade yrken och feminint språk en majoritet av kvinnodominerade yrken vilket leder till att könsstereotyper återskapas. I studien visas också hur egenskaper som efterfrågas i kvinnodominerade yrken är mer förknippade med en omhändertagande roll än egenskaper i mansdominerade yrken. Med resultatet som grund fastställs att kön tar sig uttryck genom språk i jobbannonser i form av egenskaper. Studien understryker det ansvar som ligger på personen som utformar jobbannonsen och poängterar ökad hänsyn till ordval. Ett förslag framåt ges gällande att egenskaper bör lämna plats åt mer detaljerade beskrivningar av önskvärda konkreta beteenden i jobbannonser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)