Motståndets olika ansikten : Ledarens möjlighet att hantera och förebygga motstånd i förändring

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: I ett allt mer föränderligt samhälle möter ledaren och organisationer på allt mer motstånd frånmedarbetarna. Vi studerar hur ledaren i ständigt föränderliga organisationer besitter möjligheten att hantera och förebygga motstånd för att skapa effektivt förändringsarbete. Det finns mycket tidigare forskning som behandlar detta ämne. Det vi vill göra med vår studie är att ge en inblick i vad det är som skapar motstånd och genom vilka strategier och metoderledaren kan förebygga det. Den genomförda studien är av kvalitativ forskning och är utförd på 16 respondenter i ledarroller. Undersökningen har genomförts hos ledare med olika befattningar, erfarenheter och perspektiv. Undersökning skedde på Volvo och Swedbank där vi intervjuade dessa 16respondenter. Med hjälp av olika teorier inom förändringsledarskap och motstånd har vi utformat en frågeguide inför dessa intervjuer. Studiens resultat visar att mycket av tidigare teorier och forskning stämmer bra överens med verkligheten, men det finns mycket mer som spelar in. Vi har funnit att hantering och förebyggande av motstånd är komplext för ledarna och organisationerna, men genom att bygga förståelse och intresse till förändring ökar medarbetarnas engagemang vilket förenklar förändringsprocessen. I helhet vill vi med vår studie ge en inblick till läsaren hur ledaren i förändringsarbetet kan uppfatta motstånd och förändring i stora organisationer som ofta genomgår förändringsinitiativ för att utvecklas och överleva. Med detta anser vi att Volvo och Swedbank är i rätt riktning med sin positiva syn påförändring. Dock ser vi att brist på utmärkt förändringsledarskap och skapande av förståelse och intresse kan resultera i att organisationerna möter på motstånd från medarbetarna i sådana föränderliga kulturer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)