De är ju bara barn – eller? - Om ungdomsrabatten för unga vuxna lagöverträdare i ljuset av principerna om proportionalitet och rättvisa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Ungdomsrabattens slopande för lagöverträdare i åldern 18–20 år har debatterats sedan en lång tid tillbaka. Förespråkare för ett slopande av rabatten menar att detta krävs för att komma till rätta med det grova våldet samt den växande gängkriminaliteten. De menar även att en person borde stå ansvarig för sina handlingar när denna är myndig. Motståndare till ett slopande anser att en ung person är i en utvecklingsfas och att hårdare straff snarare leder till att den unge skapar sig en kriminell livsstil. Uppsatsens syfte är att utreda ungdomsrabattens funktion i samhället för unga lagöverträdare. Av redogörelsen framgår det att intresset av att särbehandla unga lagöverträdare tycks väga tyngre än intresset av att upprätthålla de grundläggande principerna om proportionalitet och rättvisa. Historiskt sett har unga sedan en lång tid tillbaka särbehandlats då lagstiftaren ansett att de ska hållas ifrån fängelser och inte straffas som vuxna personer. Särbehandlingen av unga lagöverträdare grundar sig även på biologiska och sociala faktorer. Bestämmelsen om ungdomsrabatter återfinns i 29 kap. 7 § brottsbalken. Förarbetena ger ingen vägledning hur stor denna rabatt ska vara. Förespråkare på området har dock föreslagit riktlinjer för hur rabatten ska tillämpas. Dessa har även accepterats av såväl domstolar som övriga forskare på området. Av redogörelsen framgår även att unga vuxna ofta återfaller i brottslighet. Ett stort antal förslag till lagstiftningsåtgärder har under årens lopp presenterats gällande förändring av rabatten för unga vuxna. Dock har ingen av dessa resulterat i lagstiftning. I december 2017, har en utredning tillsats för att utreda om ett slopande av rabatten ska ske för personer som är 18–20 år och som ägnar sig åt organiserad brottslighet i gängmiljö. Mot bakgrund av de grundläggande principerna om proportionalitet och rättvisa är enligt mig en förändring av rättsläget att önska. Unga vuxna som är engångsförbrytare bör kunna åtnjuta den ungdomsrabatt som erbjuds. Om denna grupp återfaller i brottslighet bör rabatten anses förbrukad och personen bör straffas som en vuxen lagöverträdare. Bestämmelsen i 29 kap. 7 § BrB bör förändras i förhållande till den rådande samhällsutvecklingen. Vid ett avskaffande av rabatten uppfylls principen om proportionalitet. Gällande rättvisa får denna anses vara skipad när ett straff är proportionerligt till brottets allvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)