Samverkan mellan lärare i svenska som andraspråk, studiehandledare och modersmålslärare på högstadiet. : En fallstudie om hur dessa aktörer ser på samverkan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med föreliggande uppsats har varit att ta reda på hur sex stycken lärare i svenska som andraspråk på högstadiet, studiehandledare och modersmålslärare ser på samverkan. Genom intervjuer har resultaten visat att samverkan med modersmålslärare inte sker alls då förutsättningarna brister på grund av tidsbrist, modersmålsundervisningens icke obligatoriska status samt att ämnet är förlagt efter övriga lärares arbetstid. En viss samverkan med studiehandledare finns, men det gäller främst med de studiehandledare som är stationerade på skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)