Minimering av informationsasymmetri mellan investerare och entreprenör : En fallstudie av tre svenska Venture Kapitalister

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Studiens syfte: Denna studie har som syfte att undersöka hur svenska venture capital aktörer minimerar asymmetrisk information i samarbetsprocessen med entreprenören. Metod: Studien är av fallstudiedesign med kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer samt enkät med slutna frågor har använts för att samla in data. Empiri: Det empiriska materialet visar hur tre svenska venture capital aktörer noggrant och effektivt väljer investeringsobjekt och sedan arbetar aktivt för att dessa bolag ska bli så bra som möjligt. Slutsats: Studien visar att svenska venture capital aktörer använder sig av en kombination av olika verktyg och att bygga förtroende mellan de olika parterna för att minimera risken med asymmetrisk information. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)