Projektkunskap för främjandet av organisatoriskt lärande

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Samhället, organisationer och individer är idag under ständig påverkan av information och kunskap. För att ta vara på tillgänglig kunskap och information behöver organisationer ha ett aktivt arbete med kunskapsprocesser som i sin tur stöds av olika IT-verktyg. Uppsatsen syftar till att bygga en djupare förståelse för hur IT-konsultföretag jobbar med dessa processer och system för att hantera projektkunskap. Utifrån relevant litteratur sammanställs ett antal kategorier och faktorer som i sin tur ligger till grund för de kvalitativa undersökningsmetoder som används. Dessa genomförs med fem respondenter som har lång erfarenhet inom konsultföretag som erbjuder tjänster inom IT-sektorn. De undersökta IT-konsultföretagen har många olika initiativ för att främja organisatoriskt lärande men det finns förbättringsområden på hur projektkunskap skall hanteras systematiskt i organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)