Torka alltid tårar utan handskar : En litteraturstudie om sjuksköterskors attityder till att vårda vuxna patienter med HIV/AIDS

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: I världen lever idag mer än 40 miljoner människor med HIV. Under 80 & 90-talet fanns det övervägande negativa attityder inom sjukvården gentemot patienter med HIV/AIDS. Idag kan behandlingen av HIV vara så välinställd att personen inte längre smittar. Trots det upplever patienter negativa attityder inom vården. Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans attityder till att vårda vuxna patienter med HIV/AIDS. Metod: Studien är en systematisk litteraturstudie med 10 vetenskapliga artiklar, samtliga med kvantitativ metod från databaserna CINAHL och PubMed. Resultat: Analysen resulterade i två kategorier. Kategorierna var: 1) Positiva attityder till att vårda patienter med HIV/AIDS 2) Negativa attityder till att vårda patienter med HIV/AIDS. De positiva attityderna innefattade empati, respekt och en villighet att vårda dessa patienter. De negativa attityderna innefattade en rädsla för att bli smittad samt en känsla av avsky till homosexuella patienter med HIV/AIDS. Slutsats: Sjuksköterskors kunskap om HIV/AIDS behöver öka för att optimera vårdandet av dessa patienter, då ökad kunskap har visats kan leda till en positivare attityd till att vårda patienter med HIV/AIDS. För att vården ska bli vårdande för patienter med HIV/AIDS måste sjuksköterskan följa den etiska koden. Vårdande ska ges oberoende av etnicitet, tro, sjukdom och sexuell läggning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)