Hälsa, arbetstrivsel och arbetsrelaterad stress i samband med fysisk aktivitet och träning hos sjuksköterskor : En enkätstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

Sammanfattning: Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa har blivit ett allt större samhällsproblem som även ökar hos vårdpersonal. Ett aktivt arbete kompenserar inte för en inaktiv fritid och i dagsläget har endast 65% av befolkningen en livsstil som uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet. De individer som endast upplever sig vara fysiskt aktiva under arbetsdagen tar därav inte del av de positiva effekter som aktivitet har på hälsan. Genom att specifikt arbeta med beteendeförändringar gällande fysisk aktivitet och hantering av stress, kan fysioterapeuter förebygga livsstilsrelaterad ohälsa. Syfte: Syftet var att undersöka hur mängden av fysisk aktivitet och träning samvarierar med arbetsrelaterad stress samt hälsa och arbetstrivsel hos sjuksköterskor i Region Norrbotten. Metod: Ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor gjordes och insamling av material utfördes med en webbenkät. Det sändes ut 200 enkäter och totalt svarade 41 personer. Frågeformuläret baserades på flertalet redan konstruerade mätinstrument, men validitets- eller reliabilitetstestades inte i sin helhet. Resultat: Majoriteten av deltagarna låg under rekommendationerna gällande fysisk aktivitet respektive träning. Arbetsrelaterad stress visade inget samband med fysisk aktivitet, träning respektive med ett sammansatt mått på kombinerad fysisk aktivitet och träning. De deltagare som låg över rekommendationerna för fysisk aktivitet upplevde en tendens till högre hälsa och signifikant högre arbetstrivsel. Konklusion: Signifikant samband fanns mellan träning och självbestämmande. Arbetsrelaterad stress har inget samband med aktivitet, träning eller kombinationen dem emellan.  Hög mängd fysisk aktivitet har tendens till samband med högt skattad hälsa, individuella inre upplevelser och självbestämmande på arbetet. Följaktligen bör fysioterapeutens fokus ligga på aktivitet istället för träning för att uppnå högre hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)