Orlistat : Viktminskning med orlistat

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Sliva Hajo; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion: Fetma är en sjukdom då kroppen har lagrat för mycket fett. Det kan bero på olika orsaker och en vanlig orsak är att kroppens energiintag är större än kroppens energiförbrukning och då kan överskottsenergin lagras som fett. Hos den vuxna befolkningen i Sverige har andelen personer med fetma dubblats sedan 1980-talet och världshälsoorganisationen (WHO) förklarar situationen som en pågående fetmaepidemi. Eftersom fetma är en riskfaktor som kan medföra kardiovaskulära riskfaktorer så är det viktigt med en tidig åtgärd för att förhindra sjukdomsriskerna som kan orsakas av fetma. Orlistat är ett viktminskningsläkemedel som hämmar mag- och pankreas lipaser som finns i magtarmkanalens lumen för att minska upptaget av fett hos personer med fetma. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka effekten samt säkerheten av läkemedlet orlistat vid viktminskning hos överviktiga personer. Material och metod: Databasen PubMed användes för att hitta studier som passade till det valda syftet och fem randomiserade kliniska studier analyserades. Resultat: Resultaten visade att orlistat minskar kroppsvikt, kroppsmasseindex, visceralt fett samt lipidparametrar som kan orsaka kardiovaskulära riskfaktorer. Slutsats: Orlistat är ett säkert läkemedel som tolereras bra. Men personer som har risk för att utveckla gallsten bör vara försiktiga vid användnigen av orlistat eftersom orlistat kan försämra gallblåse-kinetiken. Utöver detta är läkemedlet säkert och effektivt och minskar risken för kardiovaskulära riskfaktorer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)